Trending News
  व्याकरणशास्त्र

  शब्दरूप, संस्कृत आसानी से समझ आये इसके लिये शब्दरूप ही आधार स्तंभ है, ये आधार स्तम्भ सभी के लिये आसानी से एक ही स्थान पर उपलब्ध हो ऐसा सद्प्रयास किया गया है।

  शब्दरूप, संस्कृत आसानी से समझ आये इसके लिये शब्दरूप ही आधार स्तंभ है, ये आधार स्तम्भ सभी के लिये आसानी से एक ही स्थान पर उपलब्ध हो ऐसा सद्प्रयास किया गया है।
  29 December

  अकारान्त पुल्लिंग बालक शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  बालकः

  बालकौ

  बालकाः

  द्वितीया

  बालकम्

  बालकौ

  बलकान

  तृतीया

  बालकेन

  बालकाभ्याम्

  बालकैः

  चतुर्थी

  बालकाय

  बालकाभ्याम्

  बालकेभ्यः

  पञ्चमी

  बालकात्

  बालकाभ्याम्

  बालकेभ्यः

  षष्ठी

  बालकस्य

  बालकयोः

  बालकानाम्

  सप्तमी

  बालके

  बालकयोः

  बालकेषु

  सम्बोधन

  हे बालकः

  हे बालकौ

  हे बालकाः

   

   इकारान्त पुल्लिंग कवि शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  कविः

  कवी

  कवयः

  द्वितीया

  कविम्

  कवी

  कवीन्

  तृतीया

  कविना

  कविभ्याम्

  कविभिः

  चतुर्थी

  कवये

  कविभ्याम्

  कविभ्यः

  पञ्चमी

  कवेः

  कविभ्याम्

  कविभ्यः

  षष्ठी

  कवेः

  कव्योः

  कवीनाम्

  सप्तमी

  कवौ

  कव्योः

  कविषु

  सम्बोधन

  हे कवे

  हे कवी

  हे कवयः

  इकारान्त पुल्लिंग पति शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  पतिः

  पती

  पतयः

  द्वितीया

  पतिम्

  पती

  पतीन्

  तृतीया

  पतिना

  पतिभ्याम्

  पतिभिः

  चतुर्थी

  पत्यै

  पतिभ्याम्

  पतिभ्यः

  पञ्चमी

  पतेः

  पतिभ्याम्

  पतिभ्यः

  षष्ठी

  पतेः

  पत्योः

  पतीनाम्

  सप्तमी

  पतौ

  पत्योः

  पतिषु

  सम्बोधन

  हे पते

  हे पती

  हे पतयः

   


  उकारान्त पुल्लिंग शिशु शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  शिशुः

  शिशू

  शिशवः

  द्वितीया

  शिशुम्

  शिशू

  शिशून्

  तृतीया

  शिशु

  शिशूभ्याम्

  शिशुभिः

  चतुर्थी

  शिशवे

  शिशूभ्याम्

  शिशुभ्यः

  पञ्चमी

  शिशोः

  शिशूभ्याम्

  शिशुभ्यः

  षष्ठी

  शिशोः

  शिश्वोः

  शिशूनाम्

  सप्तमी

  शिशौ

  शिश्वोः

  शिशुषु

  सम्बोधन

  हे शिशोः

  हे शिशू

  हे शिशवः

  ऋकारन्त पुल्लिंग पितृ शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  पिता

  पितरौ

  पितरः

  द्वितीया

  पितरम्

  पितरौ

  पितृन्

  तृतीया

  पित्रा

  पितृभ्याम्

  पितृभि

  चतुर्थी

  पित्रे

  पितृभ्याम्

  पितृभ्यः

  पञ्चमी

  पितुः

  पितृभ्याम्

  पितृभ्यः

  षष्ठी

  पितुः

  पित्रोः

  पितृणाम्

  सप्तमी

  पितरि

  पित्रोः

  पितृषु

  सम्बोधन

  हे पितः

  हे पितरौ

  हे पितरः

   


  ऋकारान्त पुल्लिंग कर्तृ शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  कर्ता

  कर्ता

  कर्तारौ

  द्वितीया

  कर्ता

  कर्तारम्

  कर्ता

  तृतीया

  कर्त्रा

  कर्तृभ्याम्

  कर्तृभिः

  चतुर्थी

  कत्रे

  कर्तृभ्याम्

  कर्तृभ्यः

  पञ्चमी

  कर्तुः

  कर्तृभ्याम्

  कर्तृभ्यः

  षष्ठी

  कर्तुः

  कर्त्रोः

  कर्तॄणाम्

  सप्तमी

  कर्तरि

  कर्त्रोः

  कर्तृषु

  सम्बोधन

  हे कर्तः!

  हे कर्तारौ!

  हे कर्तारः!

  आकारान्त स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  रमा

  रमे

  रमा:

  द्वितीया

  रमाम्

  रमे

  रमा:

  तृतीया

  रमया

  रमाभ्याम्

  रमाभि:

  चतुर्थी

  रमायै

  रमाभ्याम्

  रमाभ्य:

  पञ्चमी

  रमाया:

  रमाभ्याम्

  रमाभ्य:

  षष्ठी

  रमाया:

  रमयो:

  रमाणाम्

  सप्तमी

  रमायाम्

  रमयो:

  रमासु

  सम्बोधन

  हे रमे!

  हे रमे!

  हे रमा:!

   

   इकारान्त स्त्रीलिंग मति शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  मतिः

  मती

  मतयः

  द्वितीया

  मतिम्

  मती

  मतीः

  तृतीया

  मत्या

  मतिभ्याम्

  मतिभिः

  चतुर्थी

  मतये, मतै

  मतिभ्याम्

  मतिभ्यः

  पञ्चमी

  मतेः, मत्योः

  मतिभ्याम्

  मतिभ्यः

  षष्ठी

  मतेः, मत्याः

  मत्योः

  मतीनाम्

  सप्तमी

  मतौ, मत्याम्

  मत्योः

  मतिषु

  सम्बोधन

  मते

  मती

  मतयः

  ईकारान्त स्त्रीलिंग नदी शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  नदी

  नद्यौ

  नद्यः

  द्वितीया

  नदीम्

  नद्यौ

  नदीः

  तृतीया

  नद्या

  नदीभ्याम्

  नदीभिः

  चतुर्थी

  नद्यै

  नदीभ्याम्

  नदीभ्यः

  पञ्चमी

  नद्याः

  नदीभ्याम्

  नदीभ्यः

  षष्ठी

  नद्याः

  नद्योः

  नदीनाम्

  सप्तमी

  नद्याम्

  नद्योः

  नदीषु

  सम्बोधन

  हे नदि

  हे नद्यौ

  हे नद्यः

   

   उकारान्त स्त्रीलिंग धेनु शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  धेनुः

  धेनू

  धेनवः

  द्वितीया

  धेनुम्

  धेनू

  धेनूः

  तृतीया

  धेन्वा

  धेनुभ्याम्

  धेनुभिः

  चतुर्थी

  धेन्वै, धेनवे

  धेनुभ्याम्

  धेनुभ्यः

  पञ्चमी

  धेन्वाः, धेनोः

  धेनुभ्याम्

  धेनुभ्यः

  षष्ठी

  धेन्वाः, धेनोः

  धेन्वोः

  धेनूनाम्

  सप्तमी

  धेन्वाम्, धेनौ

  धेन्वोः

  धेनुषु

  सम्बोधन

  हे धेनो

  हे धेनू

  हे धेनूः

   

  ऋकारान्त स्त्रीलिंग मातृ शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  माता

  मातरौ

  मातरः

  द्वितीया

  मातरम्

  मातरौ

  मातृ

  तृतीया

  मात्रा

  मातृभ्याम्

  मातृभिः

  चतुर्थी

  मात्रे

  मातृभ्याम्

  मातृभ्यः

  पञ्चमी

  मातुः

  मातृभ्याम्

  मातृभ्यः

  षष्ठी

  मातुः

  मात्रोः

  मातृणाम्

  सप्तमी

  मातरि

  मात्रोः

  मातृषु

  सम्बोधन

  हे माता!

  हे मातरौ!

  हे मातरः!

   


  अकारान्त नपुंसकलिंग फल शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  फलम्

  फले

  फलानि

  द्वितीया

  फलम्

  फले

  फलानि

  तृतीया

  फलेन

  फलाभ्याम्

  फलैः

  चतुर्थी

  फलाय

  फलाभ्याम्

  फलेभ्यः

  पञ्चमी

  फलात्

  फलाभ्याम्

  फलेभ्यः

  षष्ठी

  फलस्य

  फलयोः

  फलानाम्

  सप्तमी

  फले

  फलयोः

  फलेषु

  सम्बोधन

  हे फलम्

  हे फले

  हे फलानि

  इकारान्त नपुंसकलिंग वारि शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  वारि

  वारिणि

  वारीणि

  द्वितीया

  वारि

  वारिणी

  वारीणि

  तृतीया

  वारिणा

  वारिभ्याम्

  वारिभिः

  चतुर्थी

  वारिणे

  वारिभ्याम्

  वारिभ्यः

  पञ्चमी

  वारिणः

  वारिभ्याम्

  वारिभ्यः

  षष्ठी

  वारिणः

  वारिणोः

  वारीणाम्

  सप्तमी

  वारिणि

  वारिणोः

  वारिषु

  सम्बोधन

  हे वारि

  हे वारिणी

  हे वारीणि

   


  उकारान्त नपुंसकलिंग मधु शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  मधु

  मधुनी

  मधूनि

  द्वितीया

  मधु

  मधुनी

  मधूनि

  तृतीया

  मधुना

  मधुभ्याम्

  मधुभिः

  चर्तुथी

  मधुने

  मधुभ्याम्

  मधुभ्यः

  पन्चमी

  मधुनः

  मधुभ्याम्

  मधुभ्यः

  षष्ठी

  मधुनः

  मधुनोः

  मधूनाम्

  सप्तमी

  मधुनि

  मधुनोः

  मधुषु

  सम्बोधन

  हे मधु, मधो

  हे मधुनी

  हे मधूनि

  नकारान्त पुल्लिंग राजन् शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  राजा

  राजानौ

  राजान:

  द्वितीया

  राजानम्

  राजानौ

  राज्ञ:

  तृतीया

  राज्ञा

  राजभ्याम्

  राजभि:

  चतुर्थी

  राज्ञे

  राजभ्याम्

  राजभ्य:

  पञ्चमी

  राज्ञ:

  राजभ्याम्

  राजभ्य:

  षष्ठी

  राज्ञ:

  राज्ञो:

  राज्ञाम्

  सप्तमी

  राज्ञि

  राजनि

  राज्ञो:

  सम्बोधन

  हे राजन्!

  हे राजानौ !

  हे राजान:!

   


  तकारान्त पुल्लिंग गच्छत् शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  गच्छन्

  गच्छन्तौ

  गच्छन्तः

  द्वितीया

  गच्छन्तम्

  गच्छन्तौ

  गच्छन्तः

  तृतीया

  गच्छता

  गच्छद्भ्याम्

  गच्छद्भ्यः

  चतुर्थी

  गच्छते

  गच्छद्भ्याम्

  गच्छद्भ्यः

  पञ्चमी

  गच्छतः

  गच्छद्भ्याम्

  गच्छद्भ्यः

  षष्ठी

  गच्छतः

  गच्छतोः

  गच्छत्सु

  सप्तमी

  हे गच्छन्

  हे गच्छन्तौ

  हे गच्छन्तः

  सम्बोधन

  गच्छन्

  गच्छन्तौ

  गच्छन्तः

   

  नकारान्त पुल्लिंग आत्मन् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  आत्मा

  आत्मानौ

  आत्मान:

  द्वितीया

  आत्मानम्

  आत्मानौ

  आत्मन:

  तृतीया

  आत्मना

  आत्मभ्याम्

  आत्मभि:

  चतुर्थी

  आत्मने

  आत्मभ्याम्

  आत्मभ्य:

  पञ्चमी

  आत्मन:

  आत्मभ्याम्

  आत्मभ्य:

  षष्ठी

  आत्मन:

  आत्मनो:

  आत्मानाम्

  सप्तमी

  आत्मनि

  आत्मनो:

  आत्मसु

  सम्बोधन

  हे आत्मन् !

  हे आत्मानौ !

  हे आत्मान:!

   

   सकारान्त पुल्लिंग विद्वस् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  विद्वान्

  विद्वांसौ

  विद्वांस:

  द्वितीया

  विद्वांसम्

  विद्वांसौ

  विदुष :

  तृतीया

  विदुषा

  विद्वद्भ्याम्

  विद्वद्भि:

  चतुर्थी

  विदुषे

  विद्वद्भ्याम्

  विद्वद्भ्य:

  पंचमी

  विदुष:

  विद्वद्भ्याम्

  विद्वद्भ्य:

  षष्ठी

  विदुष:

  विदुषो:

  विदुषाम्

  सप्तमी

  विदुषि

  विदुषो:

  विद्वत्सु

  सम्बोधन

  हे विद्वन् !

  हे विद्वांसौ !

  हे विद्वांस: !

   

  सकारान्त पुल्लिंग चन्द्रमस् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  चन्द्रमाः

  चन्द्रमसौ

  चन्द्रमसः

  द्वितीया

  चन्द्रमसम्

  चन्द्रमसौ

  चन्द्रमसः

  तृतीया

  चन्द्रमसा

  चन्द्रमोभ्याम्

  चन्द्रमोभिः

  चतुर्थी

  चन्द्रमसे

  चन्द्रमोभ्याम्

  चन्द्रमोभ्यः

  पञ्चमी

  चन्द्रमसः

  चन्द्रमोभ्याम्

  चन्द्रमोभ्यः

  षष्ठी

  चन्द्रमसः

  चन्द्रमसोः

  चन्द्रमसाम्

  सप्तमी

  चन्द्रमसि

  चन्द्रमसोः

  चन्द्रमःसु

  सम्बोधन

  हे चन्द्रमः!

  हे चन्द्रमसौ!

  हे चन्द्रमसः!

   

   तकारान्त पुल्लिंग भवत् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  भवान्

  भवन्तौ

  भवन्तः

  द्वितीया

  भवन्तम्

  भवन्तौ

  भवतः

  तृतीया

  भवता

  भवद्भ्याम्

  भवदभिः

  चर्तुथी

  भवते

  भवद्भ्याम्

  भवद्भ्यः

  पन्चमी

  भवतः

  भवद्भ्याम्

  भवद्भ्यः

  षष्ठी

  भवतः

  भवतोः

  भवताम्

  सप्तमी

  भवतिः

  भवतोः

  भवत्सु

   

   

  तकारान्त स्त्रीलिंग भवत् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  भवती

  भवत्यौ

  भवत्सः

  द्वितीया

  भवतीम्

  भवत्यौ

  भवतीः

  तृतीया

  भवत्या

  भवतीभ्याम्

  भवतीभिः

  चर्तुथी

  भवत्यै

  भवतीभ्याम्

  भवतीभ्यः

  पन्चमी

  भवत्याः

  भवतीभ्याम्

  भवतीभ्यः

  षष्ठी

  भवत्याः

  भवतोः

  भवतीभ्यः

  सप्तमी

  भवति

  भवतोः

  भवत्सु

   

   दकारान्त अस्मद् शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  अहम्

  आवाम्

  वयम्

  द्वितीया

  माम्

  आवाम्

  अस्मान्

  तृतीया

  मया

  आवाभ्याम्

  अस्माभिः

  चर्तुथी

  मह्यम्

  आवाभ्याम्

  अस्मभ्यम्

  पन्चमी

  मत्

  आवाभ्याम्

  अस्मत्

  षष्ठी

  मम

  आवयोः

  अस्माकम्

  सप्तमी

  मयि

  आवयोः

  अस्मासु

  दकारान्त युष्मद् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  त्वम्

  युवाम्

  यूयम्

  द्वितीया

  त्वाम्

  युवाम्

  युष्मान्

  तृतीया

  त्वाय

  युवाभ्याम्

  युस्माभिः

  चर्तुथी

  तुभ्यं

  युवाभ्याम्

  युष्मभ्यम्

  पन्चमी

  त्वत्

  युवाभ्याम्

  युष्मत्

  षष्ठी

  तव

  युवयोः

  युष्माकम्

  सप्तमी

  त्वयि

  युवयोः

  युष्मासु

   

   

   अकारान्त पुल्लिंग सर्व शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  सर्वः

  सर्वौ

  सर्वे

  द्वितीया

  सर्वम्

  सर्वौ

  सर्वान्

  तृतीया

  सर्वेण

  सर्वाभ्याम्

  सर्वै:

  चतुर्थी

  सर्वस्मै

  सर्वाभ्याम्

  सर्वेभ्य:

  पञ्चमी

  सर्वस्मात्

  सर्वाभ्याम्

  सर्वेभ्य:

  षष्ठी

  सर्वस्य

  सर्वयो:

  सर्वेषाम्

  सप्तमी

  सर्वस्मिन्

  सर्वयो:

  सर्वेषु

  अकारान्त स्त्रीलिंग सर्व शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  सर्वा

  सर्वे

  सर्वा:

  द्वितीया

  सर्वाम्

  सर्वे

  सर्वा:

  तृतीया

  सर्वया

  सर्वाभ्याम्

  सर्वाभि:

  चतुर्थी

  सर्वस्यै

  सर्वाभ्याम्

  सर्वाभ्य:

  पञ्चमी

  सर्वस्या:

  सर्वाभ्याम्

  सर्वाभ्य:

  षष्ठी

  सर्वस्या:

  सर्वयो:

  सर्वासाम्

  सप्तमी

  सर्वस्याम्

  सर्वयो:

  सर्वासु

   


  अकारान्त नपुंसकलिंग सर्व शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  सर्वम्

  सर्वे

  सर्वाणि

  द्वितीया

  सर्वम्

  सर्वे

  सर्वाणि

  तृतीया

  सर्वेण

  सर्वाभ्याम्

  सर्वै:

  चतुर्थी

  सर्वस्मै

  सर्वाभ्याम्

  सर्वेभ्य:

  पञ्चमी

  सर्वस्मात्

  सर्वाभ्याम्

  सर्वेभ्य:

  षष्ठी

  सर्वस्य

  सर्वयो:

  सर्वेषाम्

  सप्तमी

  सर्वस्मिन्

  सर्वयो:

  सर्वेषु

  तकारान्त पुल्लिंग यत् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  य:

  यौ

  ये

  द्वितीया

  यम्

  यौ

  यान्

  तृतीया

  येन

  याभ्याम्

  यै:

  चतुर्थी

  यस्मै

  याभ्याम्

  येभ्य:

  पञ्चमी

  यस्मात्

  याभ्याम्

  येभ्य:

  षष्ठी

  यस्य

  ययो:

  येषाम्

  सप्तमी

  यस्मिन्

  ययो:

  येषु

   

   

   तकारान्त स्त्रीलिंग यत् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  या

  ये

  या:

  द्वितीया

  याम्

  ये

  या:

  तृतीया

  यया

  याभ्याम्

  याभि:

  चतुर्थी

  यस्यै

  याभ्याम्

  याभ्य:

  पञ्चमी

  यस्या:

  याभ्याम्

  याभ्य:

  षष्ठी

  यस्या:

  ययो:

  यासाम्

  सप्तमी

  यस्याम्

  ययो:

  यासु

   


  तकारान्त नपुंसकलिंग यत् शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  यत्

  ये

  यानि

  द्वितीया

  यत्

  ये

  यानि

  तृतीया

  येन

  याभ्याम्

  यै:

  चतुर्थी

  यस्मै

  याभ्याम्

  येभ्य:

  पञ्चमी

  यस्मात्

  याभ्याम्

  येभ्य:

  षष्ठी

  यस्य

  ययो:

  येषाम्

  सप्तमी

  यस्मिन्

  ययो:

  येषु

   

   


  तकारान्त पुल्लिंग तत् शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  सः

  तौ

  ते

  द्वितीया

  तम्

  तौ

  तान्

  तृतीया

  तेन

  ताभ्याम्

  तैः

  चतुर्थी

  तस्मै

  ताभ्याम्

  तेभ्यः

  पञ्चमी

  तस्मात्

  ताभ्याम्

  तेभ्यः

  षष्ठी

  तस्य

  तयोः

  तेषाम्

  सप्तमी

  तस्मिन्

  तयोः

  तेषु

   

  तकारान्त स्त्रीलिंग तत् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  सा

  ते

  ताः

  द्वितीया

  ताम्

  ते

  ताः

  तृतीया

  तया

  ताभ्याम्

  ताभिः

  चतुर्थी

  तस्यै

  ताभ्याम्

  ताभ्यः

  पञ्चमी

  तस्याः

  ताभ्याम्

  ताभ्यः

  षष्ठी

  तस्याः

  तयोः

  तासाम्

  सप्तमी

  तस्याम्

  तयोः

  तासु

   

   

  तकारान्त नपुंसकलिंग तत् शब्द के रूप  

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  तत्

  ते

  तानि

  द्वितीया

  तत्

  ते

  तानि

  तृतीया

  तेन

  ताभ्याम्

  तैः

  चतुर्थी

  तस्मै

  ताभ्याम्

  तेभ्यः

  पञ्चमी

  तस्मात्

  ताभ्याम्

  तेभ्यः

  षष्ठी

  तस्य

  तयोः

  तेषाम्

  सप्तमी

  तस्मिन्

  तयोः

  तेषु

   

  मकारान्त पुल्लिंग किम् शब्द के रूप 

  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  कः

  कौ

  के

  द्वितीया

  कम्

  कौ

  कान्

  तृतीया

  केन

  काभ्याम्

  कैः

  चर्तुथी

  कस्मै

  काभ्याम्

  केभ्यः

  पन्चमी

  कस्मात्

  काभ्याम्

  केभ्यः

  षष्ठी

  कस्य

  कयोः

  केषाम्

  सप्तमी

  कस्मिन्

  कयोः

  केषु

   


  मकारान्त स्त्रीलिंग किम् शब्द के रूप    विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  का

  के

  काः

  द्वितीया

  काम्

  के

  काः

  तृतीया

  कया

  काभ्याम्

  काभिः

  चतुर्थी

  कस्यै

  काभ्याम्

  काभ्यः

  पञ्चमी

  कस्याः

  काभ्याम्

  काभ्यः

  षष्ठी

  कस्याः

  कयोः

  कासाम्

  सप्तमी

  कस्याम्

  कयोः

  कासु

  मकारान्त नपुंसकलिंग किम् शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  किम्

  के

  कानि

  द्वितीया

  किम्

  के

  कानि

  तृतीया

  केन

  काभ्याम्

  कैः

  चर्तुथी

  कस्मै

  काभ्याम्

  केभ्यः

  पन्चमी

  कस्मात्

  काभ्याम्

  केभ्यः

  षष्ठी

  कस्य

  कयोः

  केषाम्

  सप्तमी

  कस्मिन्

  कयोः

  केषु

  मकारान्त पुल्लिंग इदम् शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  अयम्

  इमौ

  इमे

  द्वितीया

  इमम्

  इमौ

  इमान्

  तृतीया

  अनेन

  आभ्याम्

  एभि:

  चतुर्थी

  अस्मै

  आभ्याम्

  एभ्य:

  पञ्चमी

  अस्मात्

  आभ्याम्

  एभ्य:

  षष्ठी

  अस्य

  अनयो:

  एषाम्

  सप्तमी

  अस्मिन्

  अनयो:

  एषु

  मकारान्त स्त्रीलिंग इदम् शब्द के रूप  


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  इयम्

  इमे

  इमा:

  द्वितीया

  इमाम्

  इमे

  इमा:

  तृतीया

  अनया

  आभ्याम्

  आभि:

  चतुर्थी

  अस्यै

  आभ्याम्

  आभ्य:

  पञ्चमी

  अस्या:

  आभ्याम्

  आभ्य:

  षष्ठी

  अस्या:

  अनयो:

  आसाम्

  सप्तमी

  अस्याम्

  अनयो:

  आसु

  मकारान्त नपुंसकलिंग इदम् शब्द के रूप 


  विभक्ति

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमा

  इदम्

  इमे

  इमानि

  द्वितीया

  इदम्

  इमे

  इमानि

  तृतीया

  अनेन

  आभ्याम्

  एभि:

  चतुर्थी

  अस्मै

  आभ्याम्

  एभ्य:

  पञ्चमी

  अस्मात्

  आभ्याम्

  एभ्य:

  षष्ठी

  अस्य

  अनयो:,एनयो:

  एषाम्

  सप्तमी

  अस्मिन्

  अनयो:,एनयो:

  एषु  Comments

  You May Also Like

  ×

  कृपया हिंदी भाषा में खोजें!