Trending News
  व्याकरणशास्त्र

  3. पठ् (पढना) धातु के रूप

  3.  पठ् (पढना) धातु के रूप
  29 December

  3.   पठ् (पढना) धातु के रूप (पाँच मुख्य लकारों में)  लट्लृट्लोट्लङ्विधिलिङ्

  पठ् अर्थात् पढना  लट्लकार (वर्तमान काल)

  पुरुष

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमपुरुष

  पठति

  पठतः

  पठन्ति

  मध्यमपुरुष

  पठसि

  पठथः

  पठथ

  उत्तमपुरुष

  पठामि

  पठावः

  पठामः

   

   

  लृट्लकार (भविष्यत् काल)

  पुरुष

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमपुरुष

  पठिष्यति

  पठिष्यतः

  पठिष्यन्ति

  मध्यमपुरुष

  पठिष्यसि

  पठिष्यथ

  पठिष्यथ

  उत्तमपुरुष

  पठिष्यामि

  पठिष्यावः

  पठिष्यामः

   


   लोट्लकार (आज्ञार्थक)

  पुरुष

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमपुरुष

  पठतु

  पठताम्

  पठन्तु

  मध्यमपुरुष

  पठ

  पठतम्

  पठत

  उत्तमपुरुष

  पठानि

  पठाव

  पठाम

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  लङ्लकार (भूतकाल)

  पुरुष

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमपुरुष

  अपठत्

  अपठताम्

  अपठन्

  मध्यमपुरुष

  अपठः

  अपठतम्

  अपठत

  उत्तमपुरुष

  अपठम्

  अपठाव

  अपठाम

  लिङ्लकार (विधि/प्रेरणा/चाहिए)

  पुरुष

  एकवचन

  द्विवचन

  बहुवचन

  प्रथमपुरुष

  पठेत्

  पठेताम्

  पठेयुः

  मध्यमपुरुष

  पठेः

  पठेतम्

  पठेत

  उत्तमपुरुष

  पठेयम्

  पठेव

  पठेम


  सम्पादक-कुलदीप गौड़ “जिज्ञासु”

   

   

   

     Comments

  You May Also Like

  ×

  कृपया हिंदी भाषा में खोजें!